با ایجاد و فعالیت در حساب کاربری دلاری یا تتری، برای هر شارژ خود شش درصد بونوس نقدی دریافت نمایید.

پلینکو
آویاتور
دبرنا
بلک جک
کازینو زنده
رولت ایکس
الهه مصر
خدای جنگ
پوکر